PolLASA

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – PolLASA

powstało w czerwcu 2010 roku, a jego statutowym celem jest promowanie jak najwyższego poziomu badań naukowych z użyciem zwierząt, a w szczególności:

Podnoszenie wiedzy o hodowli, utrzymaniu, dobrostanie i użytkowaniu zwierząt laboratoryjnych poprzez organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń.

Upowszechnianie najnowszych osiągnięć z zakresu wiedzy o zwierzętach laboratoryjnych poprzez organizowanie lub współudział w organizowaniu posiedzeń naukowych, konferencji, czy kongresów z zakresu nauk o zwierzętach doświadczalnych, a w szczególności laboratoryjnych.

Wspieranie działań mających na celu podnoszenie jakości zwierząt laboratoryjnych, monitorowanie stanu ich zdrowia oraz cech biologicznych.

Wspieranie działań mających na celu przestrzeganie zasad humanitarnego traktowania zwierząt użytkowanych w badaniach naukowych, respektowanie zasad etycznych i odpowiedzialności naukowej.

Współpraca z innymi organizacjami w kraju i za granicą, zajmującymi się propagowaniem działalności naukowo- badawczej.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi producentami i dystrybutorami sprzętu, pasz i innych produktów stosowanych w hodowli i utrzymaniu zwierząt laboratoryjnych oraz sprzętu używanego w czasie doświadczeń.

Wspieranie działalności edukacyjnej, wydawanie książek, czasopism, broszur oraz innych publikacji związanych z celami Towarzystwa.