POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacja Dotycząca Danych Osobowych
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – PolLASA

02-106 Warszawa, ul Pawińskiego 5

NIP:  7010249845; Regon:  142418927

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Kontakt z Administratorem jest możliwy:

– telefonicznie pod numerem: 22 644 8683;

– pod adresem e-mail: kontakt@pollasa.pl;

– osobiście lub pisemnie.

PODSTAWA PRAWA PRZETWARZANIA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO).
CELE PRZETWARZANIA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych PolLASA (członkostwo, organizacja konferencji i szkoleń).
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– upoważnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

– pracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych PolLASA;

– świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:

– spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z nawiązanego stosunku prawnego;

– pozostałe cele przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych lub, w sytuacji gdy konkretny cel wymagał zgody, do czasu jej wycofania.

PolLASA nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia (o ile nie są niezbędne do realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną oraz do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika z powyższego stosunku prawnego).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

KATEGORIE DANYCH Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

Członkowie PolLASA; uczestnicy konferencji PolLASA:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania lub zameldowania;

– miejsce pracy;

– numer telefonu;

– adres poczty elektronicznej;

Uczestnicy szkoleń dodatkowo:

– data i miejsce urodzenia

Zleceniobiorcy dodatkowo:

– NIP lub PESEL;

– numer rachunku bankowego;

INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania stosunku prawnego, chyba, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody.