dyrektywa

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

W dniu 24 listopada 1986 r. Rada przyjęła dyrektywę mającą wyeliminować różnice 86/609/EWG ( 3 ),
pomiędzy przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi państw członkowskich dotyczącymi ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych. Od czasu przyjęcia tej dyrektywy pojawiły się dalsze różnice pomiędzy państwami członkowskimi. Niektóre z państw członkow­skich przyjęły krajowe środki wykonawcze zapewniające wysoki poziom ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, podczas gdy inne stosują jedynie wymogi minimalne określone w dyrektywie 86/609/EWG. Różnice te mogą stanowić przeszkodę w handlu wyrobami i substancjami, przy których wytwa­rzaniu przeprowadza się doświadczenia na zwierzętach  ……………

czytaj całość dyrektywy

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE